Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Krasokorčuliarsky klub Zvolen

Východoslovenská energetika a.s.

17.2.2020

31.12.2020

500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

1 PREDMET ZMLUVY 1.1 Sponzorovaný (i) je športová organizácia, ktorá je členom Slovensky krasokorčuliarsky zväz, (ii) je zapísaný v lnformačnom systéme športu (ďalej len ,,ISS") v Registri právnických osôb v sporte a (iii) ma spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov. 1.2 Touto Zmluvou sa 1.2.1 Sponzor zaväzuje poskytnúť' Sponzorovanému priame peňažné plnenie vo výške 500 EUR (ďalej len ,,sponzorské") a 1.2.2 Sponzorovaný zaväzuje v súlade s touto Zmluvou umožniť' Sponzorovi spájať' názov alebo obchodne meno Sponzora alebo označenie Sponzora alebo jeho výrobku so Sponzorovaným a využiť' sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou Sponzorovaným. 2 ÚČEL A ROZSAH SPONZORSKEHO, OBDOBIE TRVANIA ZMLUVY 2.1 Sponzor poskytne Sponzorovanému sponzorské jednorazovo v termíne do 30 dni od uzavretia tejto Zmluvy formou bezhotovostného prevodu na účet Sponzorovaného uvedený v záhlaví Zmluvy. 2.2 Účelom sponzorského je: organizácia súťaži 2.3 Podmienky, ktoré musí Sponzorovaný splniť' na poskytnutie sponzorského: 2.3.1 Sponzorovaný použije sponzorské len na účel uvedený v bode 2.2 vyššie. 2.3.2 Sponzorovaný nepoužije obchodne meno Sponzora spôsobom, ktorý je znevažujúci alebo škodlivý pre záujmy Sponzora; 2.3.3 Sponzorovaný suhlasf s prezentáciou Sponzora a zaväzuje sa každú konkrétnu prezentáciu Sponzora uskutočniť' len na základe podkladov dodaných Sponzorom a po odsúhlasení finálnej vizualizácie Sponzorom; 2.3.4 v prípade záujmu Sponzora, Sponzorovaný poskytne Sponzorovi aspoň 5 reprezentatívnych fotografií Sponzorovaného alebo sa zúčastní fotografovania/výroby video materiálu organizovaného Sponzorom, ktoré nebude trvať' neprimerane dlho, a týmto mu udeľuje pravo na použitie fotografii/video materiálu Sponzorovaného pre účely realizácie marketingového planú Sponzora a vyhlasuje, že Sponzor pouzitfm fotografii/video materiálu neporuší pravá tretích osôb; 2.3.5 Sponzorovaný udeľuje Sponzorovi pravo vyhotovovať' vlastne komunikačné výstupy tykajúce sa alebo odkazujúce na spoluprácu so Sponzorovaným s pouzitfm obsahu súvisiaceho so Sponzorom. Uvedené komunikačné výstupy budú vyhotovene Sponzorom, s aktívnou spoluúčasťou Sponzorovaného s prihliadnutím na jeho časové možnosti; 2.3.6 voči Sponzorovanému nie je vedený výkon rozhodnutia (exekúcia); 2.3.7 neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu; 2.3.8 dodržiava povinnosti a plní rozhodnutia a opatrenia prijate Antidopingovou agentúrou SR ako aj Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA), vrátané Svetového antidopingového kodexu WADA; 2.3.9 žiadna osoba konajúca v mene Sponzorovaného nie je dôvodné podozrivá zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu alebo trestného činu uvedeného v § 7 ods. 2 Zákona a pod.; 2.3.10 Sponzorovaný sa prijatím sponzorského a plnením povinnosti založených touto Zmluvou nedopustí porušenia žiadnej svojej povinnosti. 2.4 Obdobie trvania zmluvy: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od dna jej podpísania do 31.12.2020. Sponzorovaný je oprávnený použiť' sponzorské len počas trvania tejto Zmluvy.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
2 ÚČEL A ROZSAH SPONZORSKEHO, OBDOBIE TRVANIA ZMLUVY 2.1 Sponzor poskytne Sponzorovanému sponzorské jednorazovo v termíne do 30 dni od uzavretia tejto Zmluvy formou bezhotovostného prevodu na účet Sponzorovaného uvedený v záhlaví Zmluvy. 2.2 Účelom sponzorského je: organizácia súťaži 2.3 Podmienky, ktoré musí Sponzorovaný splniť' na poskytnutie sponzorského: 2.3.1 Sponzorovaný použije sponzorské len na účel uvedený v bode 2.2 vyššie. Finančné 500,00 eur 0,00 eur 500,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Faktura i2-design, s.r.o..pdf Faktúra

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie