Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 004/TATR/2020

Základné vlastnosti

Tatranský klub plaveckých športov o.z.

004/TATR/2020

TINEX, spoločnosť s ručením obmedzeným

004/TATR/2020

2.12.2020

31.12.2020

5 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný nemusí splniť žiadne osobitne podmienky na poskytnutie sponzorského a preto sa ani neurčuje lehota na oznámenie ich splnenia.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

Fio banka, a.s.

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzorské bude sponzorovanému poskytnuté za účelom podpory športových aktivít vykonávaných sponzorovaným, a to najmä na úhradu nákladov spojených s nákupom športových potrieb a športovej výstroje, tréningovým procesom športovcov a ich účasťou na zápasoch doma a v zahraničí, prenájmom športovo-relaxačných zariadení a to všetko s cieľom dosiahnuť ich športový rast a všestranný rozvoj. Sponzorské môže byť ďalej použité aj na úhradu nákladov spojených s organizáciou a propagáciou športových podujatí, členských poplatkov, odmeny a mzdy zamestnancov a športovcov klubu ako aj na organizáciu a propagáciu náborovej činnosti klubu za účelom zvyšovania športovej základne sponzorovaného. Sponzorovaný môže sponzorské použiť aj na úhradu nákladov spojených s uvádzaním názvu alebo obchodného mena, sídla, loga sponzora alebo loga jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté, pričom náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského. Rozsah plnenia: sumu 5 000,- € v lehote do 15.12.2020. Použitie len na účel uvedený v tejto zmluve a to najneskôr do uplynutia doby, na ktorú bola zmluva dohodnutá. Finančné 5 000,00 eur 0,00 eur 5 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
TINEX.pdf TINEX

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie