Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 20200930-200-4806

Základné vlastnosti

Športový klub Discover Cycling

20200930-200-4806

Východoslovenská energetika a.s.

20200930-200-4806

15.12.2020

30.9.2021

200,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE uzatvorená podľa § 50 a 51 Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) „innogy liga 8. kolo“ Číslo zmluvy: 20200930-200-4806 medzi Sponzorom Obchodné meno : Východoslovenská energetika a.s. Sídlo : Mlynská 31, 042 91 Košice V zastúpení : Mgr. Miroslav Kulla, člen predstavenstva Ing. Marián Suchý, člen predstavenstva IČO : 44 483 767 IČ DPH : SK2022730457 DIČ : 2022730457 Bankové spojenie : Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky Číslo účtu : SK19 8130 0000 0021 1074 0105 Zápis v registri : Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1628/V (ďalej len „Sponzor“) a Sponzorovaným Názov organizácie : Športový klub Discover Cycling Sídlo : Priemyselná 3, 82109 Bratislava IČO : 52102408 DIČ : Číslo účtu : SK9183300000002701688433 Zápis v registri : VVS/1-900/90-55188 e-mail : david.lahucky@gmail.com (ďalej len „Sponzorovaný“, Sponzor a Sponzorovaný ďalej len „zmluvné strany“) KEĎŽE (A) Sponzor poveril spoločnosť iWATT s.r.o. na základe mandátnej zmluvy, aby v jeho mene a na jeho účet vyhľadávala športové organizácie, ktoré získajú v aplikácii iWatt na základe pravidiel ňou stanovených najväčšiu podporu športujúcej verejnosti, a to za tým účelom, aby Sponzor týmto športovým organizáciám poskytol sponzorské; (B) Sponzorovaný sa uchádzal v aplikácií iWatt o priazeň podporovateľov; a strana 2 z 5 (C) Sponzorovaný dostal v ostatnom sponzoringovom kole dostatočný počet iWattov na umiestnenie sa medzi športovými organizáciami, ktoré majú nárok na sponzorské; DOHODLI SA ZMLUVNÉ STRANY NA UZAVRETÍ TEJTO ZMLUVY O SPONZORSTVE V ŠPORTE (ďalej len „Zmluva“): 1 PREDMET ZMLUVY 1.1 Sponzorovaný (i) je športová organizácia, ktorá je členom Slovenský cyklistický zväz a (ii) je zapísaný v Informačnom systéme športu (ďalej len „ISŠ“) v Registri právnických osôb v športe. 1.2 Touto Zmluvou sa 1.2.1 Sponzor zaväzuje poskytnúť Sponzorovanému priame peňažné plnenie vo výške 200 EUR (ďalej len „sponzorské“) a 1.2.2 Sponzorovaný zaväzuje v súlade s touto Zmluvou umožniť Sponzorovi spájať názov alebo obchodné meno Sponzora alebo označenie Sponzora alebo jeho výrobku so Sponzorovaným a využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou Sponzorovaným. 2 ÚČEL A ROZSAH SPONZORSKÉHO, OBDOBIE TRVANIA ZMLUVY 2.1 Sponzor poskytne Sponzorovanému sponzorské jednorazovo v termíne do 30 dní od uzavretia tejto Zmluvy formou bezhotovostného prevodu na účet Sponzorovaného uvedený v záhlaví Zmluvy. 2.2 Účelom sponzorského je: podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, nákup technického a športového vybavenia, financovanie športovej činnosti sponzorovaného vrátane organizovania, riadenia, správy, rozvoja a podpory športovej činnosti, zabezpečenie prípravy športovcov na súťaže, účasť športovcov na súťažiach, lekárske prehliadky, prenájom športovísk, účasť športovcov na podujatiach športového charakteru 2.3 Podmienky, ktoré musí Sponzorovaný splniť na poskytnutie sponzorského: 2.3.1 Sponzorovaný použije sponzorské len na účel uvedený v bode 2.2 vyššie. 2.3.2 Sponzorovaný nepoužije obchodné meno Sponzora spôsobom, ktorý je znevažujúci alebo škodlivý pre záujmy Sponzora; 2.3.3 Sponzorovaný súhlasí s prezentáciou Sponzora a zaväzuje sa každú konkrétnu prezentáciu Sponzora uskutočniť len na základe podkladov dodaných Sponzorom a po odsúhlasení finálnej vizualizácie Sponzorom; 2.3.4 v prípade záujmu Sponzora, Sponzorovaný poskytne Sponzorovi aspoň 5 reprezentatívnych fotografií Sponzorovaného alebo sa zúčastní fotografovania/výroby video materiálu organizovaného Sponzorom, ktoré nebude trvať neprimerane dlho, a týmto mu udeľuje právo na použitie fotografií/video materiálu Sponzorovaného pre účely realizácie marketingového plánu Sponzora a vyhlasuje, že Sponzor použitím fotografií/video materiálu neporuší práva tretích osôb; 2.3.5 Sponzorovaný udeľuje Sponzorovi právo vyhotovovať vlastné komunikačné výstupy týkajúce sa alebo odkazujúce na spoluprácu so Sponzorovaným s použitím obsahu súvisiaceho so Sponzorom. Uvedené komunikačné výstupy budú vyhotovené Sponzorom, s aktívnou spoluúčasťou Sponzorovaného s prihliadnutím na jeho časové možnosti; 2.3.6 voči Sponzorovanému nie je vedený výkon rozhodnutia (exekúcia); 2.3.7 neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu; Zmluva o sponzorstve v športe strana 3 z 5 2.3.8 dodržiava povinnosti a plní rozhodnutia a opatrenia prijaté Antidopingovou agentúrou SR ako aj Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA), vrátane Svetového antidopingového kódexu WADA; 2.3.9 žiadna osoba konajúca v mene Sponzorovaného nie je dôvodne podozrivá zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu alebo trestného činu uvedeného v § 7 ods. 2 Zákona a pod.; 2.3.10 Sponzorovaný sa prijatím sponzorského a plnením povinností založených touto Zmluvou nedopustí porušenia žiadnej svojej povinnosti. 2.4 Obdobie trvania zmluvy: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od dňa jej podpísania do 30.9.2021. Sponzorovaný je oprávnený použiť sponzorské len počas trvania tejto Zmluvy. 3 PRÁVA, POVINNOSTI A ČESTNÉ VYHLÁSENIE SPONZORA 3.1 Sponzor sa zaväzuje poskytnúť Sponzorovanému sponzorské vo výške, v termíne, za podmienok a na účel ako je uvedené vyššie v tejto Zmluve. 3.2 Sponzor má právo žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce použitie sponzorského a Sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť, inak zodpovedá za škodu tým Sponzorovi spôsobenú. 3.3 Sponzor čestne vyhlasuje, že: 3.3.1 má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 3.3.2 voči nemu nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a 3.3.3 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. 4 PRÁVA A POVINNOSTI SPONZOROVANÉHO 4.1 Sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské výlučne na účel, za podmienok a v období podľa článku 2 tejto Zmluvy. 4.2 V prípade, že Sponzorovaný bude uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo Sponzora alebo logo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté, náklady na uvádzanie Sponzora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského. 4.3 Zmluvu, jej zmeny a doplnenia zverejní Sponzorovaný najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami v ISŠ. Ak nie je možné zverejnenie v ISŠ počas jeho nefunkčnosti, Sponzorovaný informáciu zverejní na svojom webovom sídle alebo na webovom sídle športového zväzu, ktorého je členom. Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle Sponzorovaného trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch ISŠ. 4.4 Ak sponzorské nebolo použité do konca obdobia, na ktoré bola Zmluva uzavretá, alebo ak nebolo použité v súlade s dohodnutým účelom, je Sponzorovaný povinný vrátiť Sponzorovi nevyčerpanú sumu sponzorského alebo sumu, ktorá bola použitá v rozpore s dohodnutým účelom. 4.5 Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v ISŠ. Ak nie je možné zverejnenie v ISŠ počas jeho nefunkčnosti, Sponzorovaný informáciu zverejní na svojom webovom sídle alebo na webovom sídle športového zväzu, ktorého je členom. Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle Sponzorovaného trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch ISŠ. Táto povinnosť Sponzorovaného platí v prípade, ak nevedie príjmy a výdavky sponzorského na osobitnom bankovom účte podľa bodu 4.6. 4.6 Údaje na osobitnom bankovom účte podľa bodu 4.6 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných operácií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku platiteľa alebo ak ide o právnickú osobu, názve platiteľa, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi Sponzorovaný v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe ministerstvu školstva, ktoré ju zverejní. strana 4 z 5 4.7 Sponzorovaný podpisom tejto Zmluvy čestne vyhlasuje, že: 4.7.1 má stanovy v súlade s § 19 až 23 Zákona, ak je Sponzorovaným športový zväz alebo národná športová organizácia; 4.7.2 činnosť športovej organizácie je v súlade s § 19 až 23 Zákona, ak je Sponzorovaným športová organizácia s právnou formou občianskeho združenia; 4.7.3 mu nebola v lehote šesť mesiacov pred podpisom Zmluvy uložená sankcia za závažné porušenie povinnosti podľa § 98 ods. 1 Zákona. 4.8 Sponzorovaný je povinný bezodkladne informovať Sponzora o skutočnostiach, ktoré by predstavovali porušenie tejto Zmluvy alebo o zmene skutočností, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve. 5 ZÁNIK ZMLUVY 5.1 Táto Zmluva je dohodnutá na dobu určitú, uvedenú v bode 2.4 a zaniká ku koncu tohto dňa. 5.2 Sponzor je oprávnený od Zmluvy písomne odstúpiť, ak Sponzorovaný používa sponzorské v rozpore s dohodnutým účelom uvedeným v bode 2.2, alebo Sponzorovaný koná v rozpore s podmienkami uvedenými v bode 2.2. 5.3 Obe zmluvné strany majú právo počas jej trvania od Zmluvy odstúpiť. Dôvodom na odstúpenie je hrubé porušenie niektorej z vyššie uvedených povinností podľa ustanovení Zmluvy. Za také sa považuje najmä úmyselné konanie v rozpore s touto Zmluvou, v rozpore s predpismi športového zväzu, ktorého je Sponzorovaný členom alebo konanie súvisiace s porušením pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a z rozhodnutí a predpisov nadradených športových organizácií. 6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 6.1 Táto Zmluva sa uzatvára v 2 vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 6.2 Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 6.3 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona a Občianskeho zákonníka. 6.4 Zástupcovia oboch zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto Zmluvu podpísať, že svoju vôľu uzavrieť túto Zmluvu prejavili slobodne a vážne, že táto Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že svoje prejavy považujú za dostatočné, zrozumiteľné a určité, preto ju na znak súhlasu podpisujú. 6.5 Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné uskutočniť výlučne písomnou formou a po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 6.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z realizácie, výkladu alebo ukončenia tejto Zmluvy budú riešiť predovšetkým cestou dohody. Ak nie je vyriešenie sporu cestou dohody možné, môže sa ktorákoľvek zo zmluvných strán obrátiť na miestny a vecne príslušný súd a riešiť spor súdnou cestou. 6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ v dôsledku zmeny či odlišného výkladu právnych predpisov alebo judikatúry súdu bude v niektorom z ustanovení tejto Zmluvy nájdený dôvod neplatnosti právneho úkonu, Zmluva ako celok naďalej platí, pričom za neplatnú bude možné považovať iba tú časť, ktorej sa dôvod neplatnosti priamo týka. Zmluvné strany sa zaväzujú toto ustanovenie doplniť či nahradiť novým dojednaním, ktoré bude zodpovedať aktuálnemu výkladu právnych predpisov a zmyslu a účelu tejto Zmluvy. Pokiaľ v niektorých prípadoch nebude možné riešenie tu uvedené a Zmluva by bola neplatná, zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne po tomto zistení uzavrieť novú zmluvu, v ktorej prípadný dôvod neplatnosti bude odstránený a doposiaľ prijaté plnenia budú započítané na plnenie zmluvných strán podľa takejto novej zmluvy. Podmienky takejto novej zmluvy vychádzajú pritom z úmyslov zmluvných strán pri uzatváraní pôvodnej Zmluvy. Zmluva o sponzorstve v športe

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzor poskytne Sponzorovanému sponzorské jednorazovo v termíne do 30 dní od uzavretia tejto Zmluvy formou bezhotovostného prevodu na účet Sponzorovaného uvedený v záhlaví Zmluvy. 2.2 Účelom sponzorského je: podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, nákup technického a športového vybavenia, financovanie športovej činnosti sponzorovaného vrátane organizovania, riadenia, správy, rozvoja a podpory športovej činnosti, zabezpečenie prípravy športovcov na súťaže, účasť športovcov na súťažiach, lekárske prehliadky, prenájom športovísk, účasť športovcov na podujatiach športového charakteru 2.3 Podmienky, ktoré musí Sponzorovaný splniť na poskytnutie sponzorského: 2.3.1 Sponzorovaný použije sponzorské len na účel uvedený v bode 2.2 vyššie. 2.3.2 Sponzorovaný nepoužije obchodné meno Sponzora spôsobom, ktorý je znevažujúci alebo škodlivý pre záujmy Sponzora; 2.3.3 Sponzorovaný súhlasí s prezentáciou Sponzora a zaväzuje sa každú konkrétnu prezentáciu Sponzora uskutočniť len na základe podkladov dodaných Sponzorom a po odsúhlasení finálnej vizualizácie Sponzorom; 2.3.4 v prípade záujmu Sponzora, Sponzorovaný poskytne Sponzorovi aspoň 5 reprezentatívnych fotografií Sponzorovaného alebo sa zúčastní fotografovania/výroby video materiálu organizovaného Sponzorom, ktoré nebude trvať neprimerane dlho, a týmto mu udeľuje právo na použitie fotografií/video materiálu Sponzorovaného pre účely realizácie marketingového plánu Sponzora a vyhlasuje, že Sponzor použitím fotografií/video materiálu neporuší práva tretích osôb; 2.3.5 Sponzorovaný udeľuje Sponzorovi právo vyhotovovať vlastné komunikačné výstupy týkajúce sa alebo odkazujúce na spoluprácu so Sponzorovaným s použitím obsahu súvisiaceho so Sponzorom. Uvedené komunikačné výstupy budú vyhotovené Sponzorom, s aktívnou spoluúčasťou Sponzorovaného s prihliadnutím na jeho časové možnosti; 2.3.6 voči Sponzorovanému nie je vedený výkon rozhodnutia (exekúcia); 2.3.7 neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zames Finančné 200,00 eur 200,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva-DC-20200930-200-4806.pdf Zmluva o sponzorstve v športe

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie