Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 0133/2021

Základné vlastnosti

Slovenská federácia karate a bojových umení

0133/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

1.1.2021

31.12.2021

0,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Za výdavky na oprávnené náklady sa považujú a) úhrady oprávnených nákladov špecifikované v Prílohe č. 1, b) výdavky preukázateľne viazané na príslušný Účel a zároveň nevyhnutne potrebné na jeho uskutočnenie, c) výdavky hospodárne vynaložené na príslušný Účel v správnom čase, vo vhodnom množstve, kvalite a za najlepšiu cenu, d) výdavky vynaložené na príslušný Účel, ktoré boli preukázateľne uhradené v čase, kedy ešte nebol reálny predpoklad zrušenia súťaží vrátane prípravy na tieto súťaže, plánovaných na obdobie použitia Príspevku, a to aj v prípade, ak boli súťaže vrátane prípravy na tieto súťaže kvôli opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 zrušené a Prijímateľovi sa nepodarilo zabezpečiť stornovanie alebo vrátenie výdavkov v plnej výške. 2) Za oprávnené použitie Príspevku sa považuje prevod finančných prostriedkov z bankového účtu za účelom úhrady oprávnených nákladov Účelu a) na účet dodávateľa tovaru alebo služby, b) na iný účet Prijímateľa, ak Prijímateľ pred poukázaním Príspevku na bankový účet uhradil z vlastných finančných prostriedkov výdavok na Účel, najviac však v sume určenej v tejto Zmluve a najviac v sume takto použitých vlastných finančných prostriedkov, c) na účet Priameho realizátora, ak z vlastných finančných prostriedkov uhradil výdavok na Účel, najviac však v sume určenej v tejto Zmluve a najviac v sume takto použitých vlastných finančných prostriedkov; všetky povinnosti a zmluvné záväzky Prijímateľa, najmä v súvislosti s vyúčtovaním Príspevku a jeho zverejňovaním, zostávajú v prípade takéhoto použitia nedotknuté, d) na účet inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v súlade s Článkom 4 bodom 1 písm. a) na úhradu oprávnených nákladov na športovú činnosť v súlade s Prílohou č. 1. 3) Za oprávnené použitie Príspevku sa považuje aj hotovostná operácia vykonaná v nevyhnutnom a odôvodnenom rozsahu za účelom úhrady oprávnených nákladov Účelu v rozsahu podľa osobitného zákona,6 ak nie je možné postupovať podľa bodu 2 tohto Článku. 4) Za oprávnené použitie Príspevku sa považuje len ten výdavok, ktorý je uhradený v období od 01.01.2021 do 31.12.2021 a v prípade výdavkov uhradených zo splátky Príspevku, poskytnutej po 01.08.2021 do 31.03.2022 s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré je možné hradiť len do 31.12.2021. 5) Za oprávnené použitie Príspevku sa nepovažuje prevod finančných prostriedkov z bankového účtu za účelom úhrady oprávnených nákladov Účelu na účet dodávateľa tovarov alebo služieb, ktorého člen štatutárneho orgánu alebo člen výkonného orgánu je členom štatutárneho orgánu alebo výkonného orgánu Prijímateľa alebo jeho člena; to neplatí, ak ide o prevod finančných prostriedkov na účet dodávateľa tovarov alebo služieb, v ktorom má Prijímateľ 100% majetkovú účasť,7 a dodávateľ je Priamy realizátor, a súčasne ak výdavky na obstaranie tovarov alebo služieb boli v obvyklej cene na trhu, ako aj za cenu na trhu, za ktorú dodávateľ tovaru a služieb obvykle poskytuje obdobné plnenia v bežnom obchodnom styku s inými osobami. Ak takých informácií niet, je potrebné zohľadniť najpravdepodobnejšiu cenu výdavkov na obstaranie tovarov alebo služieb ku dňu plnenia v danom mieste a čase, ktorú by bolo možné dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, pri konaní s primeranou opatrnosťou, 6 Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. 7 priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci 100 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu. strana 4 z 9 zohľadnení všetkých dostupných informácií a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Znenie zmluvy

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie