Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 1

Základné vlastnosti

Volko Ján

1

ESET, spol. s r.o.

19.1.2019

31.12.2019

10 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Podmienky, ktoré musí sponzorovaný splniť' na poskytnutie sponzorského vrátane lehoty na oznámenie ich splnenia : a. nosiť' dres s logom sponzora na súťažiach, pri ktorých je to povolene, pripadne možne na základe ďalších zmluvných vzťahov , ako aj pri iných vhodných príležitostiach, b. umiestniť' minimálne 2x post na Facebook na oficiálnom profile sponzorovaného, pripadne na iné sociálne siete, ktorý sa bude týkať' služieb sponzora alebo spropaguje meno sponzora, c. po predchádzajúcej dohode a zohľadniac časové možnosti sponzorovaného , sa sponzorovaný zúčastní na verejných udalostiach (napr. tlačová konferencia, konferencia, výstava) za účasti sponzora, d. v prípade záujmu sponzora, sponzorovaný poskytne sponzorovi fotografie sponzorovaného (alebo podľa svojich časových možnosti sa zúčastní fotografovania/výroby video materiálu organizovaného sponzorom) a týmto mu udeľuje právo na použitie takýchto fotografií/video materiálu sponzorovaného pre účely realizácie marketingového plánu sponzora, e. sponzorovaný udeľuje sponzorovi právo vyhotovovať' vlastne komunikačné výstupy týkajúce sa alebo odkazujúce na spoluprácu so sponzorovaným s použitím obsahu súvisiaceho so sponzorom. Uvedene komunikačné výstupy budú vyhotovené sponzorom, s aktívnou spoluúčasťou sponzorovaného s prihliadnutím na jeho časové možnosti. Sponzorovaný oznámi splnenie uvedených podmienok do 31.12.2019. Náklady na splnenie týchto podmienok nesmú presiahnuť' 10 % hodnoty sponzorského.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2501553729

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
1. Sponzor poskytne sponzorovanému sponzorské- peňažný príspevok vo výške 10.000, - EUR (slovom desaťtisíc EUR) na účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy a to v dvoch splátkach po 5.000,- EUR - prvú v termíne 30 dni od podpisu tejto zmluvy a druhu do 31.08.2019. 2. Účelom sponzorského je : podpora tréningovej a súťažnej činnosti sponzorovaného a jeho realizačného tímu, nákup športového vybavenia, doplnkovej výživy a tréningových pomôcok. Finančné 10 000,00 eur 10 000,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie