Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 1/2019

Základné vlastnosti

Športový klub SPC Častá

1/2019

Obec Častá

1/2019

21.2.2019

15.11.2019

0,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve. 2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít súvisiacich s realizáciou projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, uvedie, že projekt bol realizovaný s finančným príspevkom obce. 3. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov. 4. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 15.11.2019. 5. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej dotácie do 30 dní po ich použití, najneskôr však do 30.11.príslušného roku. 6. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 5 tohto článku predložiť stručné písomné zhodnotenie účelu jeho použitia. 7. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel, ako je v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce, najneskôr do 31.12. príslušného roku.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie