Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 8/2019

Základné vlastnosti

Športový klub SPC Častá

8/2019

Obec Píla

8/2019

8.3.2019

30.11.2019

0,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve. 2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít súvisiacich s realizáciou projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, uvedie, že projekt bol realizovaný s finančným príspevkom obce Píla. 3. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov. 4. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 30.11.2019. 5. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej dotácie najneskôr však do 15.12.2019 6. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 5 tohoto článku predložiť stručné zhodnotenie účelu jeho použitia. 7. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel, ako je v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce, najneskôr do 15.12.2019

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie