Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 383

Základné vlastnosti

Športový klub SPC Častá

383

Obec Dubová

383

25.4.2019

29.11.2019

0,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú Dotáciu výlučne na účely uvedené v tejto Zmluve, a to efektívne, hospodárne a účelne 2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít súvisiacich s realizáciou projektu, na ktorý je Dotácia poskytnutá, uvedie, že projekt je realizovaný s finančným príspevkom obce. 3. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia poskytnutej Dotácie. 4. Príjemca je povinný Dotáciu vyčerpať najneskôr do 29.11.2019. 5. Príjemca je povinný predložiť doklady preukazujúce účelové čerpanie poskytnutej Dotácie (zúčtovanie Dotácie) bezodkladne po jej vyčerpaní najneskôr však do 13.12.2019. 6. Príjemca je povinný spolu s dokladmi preukazujúcimi účelové čerpanie poskytnutej Dotácie podľa odseku 5 tohto článku Zmluvy predložiť stručné zhodnotenie účelu jej použitia. 7. Príjemca, ktorý nepredloží doklady podľa ods. 5 tohto článku Zmluvy alebo použije poskytnutú Dotáciu na iný účel, ako je v tejto Zmluve stanovené, je povinný Dotáciu vrátiť na účet obce, najneskôr do 13.12.2019 ako aj je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z neoprávnene použitej sumy Dotácie za každý deň od prijatia Dotácie do vrátenia Dotácie, najviac do výšky dvojnásobku poskytnutej Dotácie a najmenej vo výške 50,- €. 8. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie