Grafická verzia

Asignácia 2% z dane

Registrácia do zoznamu prijímateľov 2% na rok 2012 prebieha u ktoréhokoľvek notára od 1. septembra 2011 do 15. decembra 2011.

Občianske združenie muselo vzniknúť v roku 2010 a skôr, aby sa mohlo v tomto roku registrovať do zoznamu prijímateľov 2% na rok 2012 (teda občianske združenia, ktoré vznikli v roku 2011 ešte nemôžu byť zapísané do zoznamu prijímateľov 2%).

Štatutárny zástupca občianskeho združenia, alebo ním splnomocnená osoba pri registrácii ktorémukoľvek notárovi predloží:

1. Originál + obyčajnú kópiu stanov, z ktorých je zrejmý dátum vzniku združenia (hranatá pečiatka MV SR na poslednej strane).

2. Originál + obyčajnú kópiu potvrdenia o pridelení IČO.

3. Zápisnicu z valného zhromaždenia (alebo obdobný dokument), z ktorého je jasné, KTO je oprávnený konať v mene občianskeho združenia (voľba riaditeľa, predsedu,...).

4. Potvrdenie od Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že dané občianske združenie nemá nedoplatok na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie a na poistení v nezamestnanosti. Ak občianske združenie nemá pracovníkov v zamestnaneckom pomere, potrebuje od Sociálnej poisťovne získať potvrdenie o tom, že nie je vedená v registri a tým jej ako zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť na nemocenskom a dôchodkovom poistení.

5. Potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že občianske združenie nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie a to od tej poisťovne, kde sú zamestnanci občianskeho združenia poistení. Ak sú niektorí zamestnanci poistení u jednej a niektorí zamestnanci u inej zdravotnej poisťovne, je potrebné získať potvrdenie u oboch poisťovní. Ak občianske združenie nemá zamestnancov, toto konkrétne potvrdenie nepredkladá.

6. Potvrdenie banky o vedení účtu občianskeho združenia, na ktorý má byť podiel 2 % z dane poukázaný. Predloženie výpisu z účtu nepostačuje. Ak ste v roku 2011 získali z 2% viac ako 33000 €, mali ste povinnosť do 30 dní otvoriť špeciálny účet na 2% a previesť tam financie z 2%. V tomto prípade notárovi preukazujete už potvrdenie o vedení tohto nového účtu!

7. POZOR! Notár od Vás môže požadovať preukázanie aktuálnej existencie organizácie!!! Toto potvrdenie môžete získať na Ministerstve vnútra SR (registrový orgán pre občianske združenia). Žiadne potvrdenie od daňového úradu nepotrebujete.

Notár formou notárskej zápisnice osvedčí predloženie týchto dokumentov a údaje o prijímateľovi bez zbytočného odkladu oznámi Komore notárov SR, ktorá vedie centrálny register prijímateľov podielu zo zaplatenej dane. Zoznam prijímateľov je Notárska komora SR povinná zverejniť do 15. januára 2012.

Organizácia sa v roku 2012 môže uchádzať o podiel zaplatenej dane od fyzických osôb aj od právnických osôb. Občianske združenie sa registruje len raz (do jedného zoznamu prijímateľov na daný rok), bez ohľadu na to, ktoré osoby budú oslovovať pre získanie podielu zaplatenej dane.


REGISTRÁCIU JE POTREBNÉ OPAKOVAŤ KAŽDOROČNE (!) bez ohľadu na to, či organizácia už bola, alebo nebola v predchádzajúcich rokoch zaradená v zozname prijímateľov.