Grafická verzia

Centrálna úroveň

Štátna správa

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre šport. Vecne príslušným útvarom je v tejto oblasti je Sekcia štátnej starostlivosti o šport. Úlohou ministerstva v tejto oblasti je najmä legislatívna činnosť, financovanie a koordinácia subjektov pôsobiacich v športe. Okrem toho ministerstvo vydáva akreditácie vzdelávacím zariadeniam v oblasti športu a zabezpečuje aktivity a plnenie záväzkov súvisiacich s členstvom SR v EÚ a medzinárodných organizáciách v oblasti športu.
Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky presunul športovanie verjnosti z pôsobnosti MŠVVaŠ SR na orgány územnej samosprávy. V pôsobnosti sekcie štátnej starostlivosti o šport sú nasledovné právnické osoby:

Národné športové centrum (všestranná starostlivosť o vybraných športových reprezentantov Slovenskej republiky a vybraných športovo talentovaných športovcov, správa informačného systému o športe, zabezpečovanie športových súťaží žiakov a študentov mimo vyučovania a zabezpečovanie vzdelávacích aktivít v športe).

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (plnenie úloh v oblasti boja proti dopingu v športe v Slovenskej republike).

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky sú zriaďovateľmi stredísk prípravy vybraných športovcov, v ktorých zabezpečujú nadštandardné podmienky na prípravu najlepších športovcov v individuálnych športoch. Sú to Stredisko štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra SR (Ministerstvo vnútra SR) a Vojenské športové centrum Banská Bystrica (Ministerstvo obrany SR).

 


Mimovládne športové organizácie

Športové zväzy

Reprezentantmi športových odvetví sú športové zväzy. Športové zväzy sú prirodzenými monopolnými organizáciami, nakoľko ako jediné zastupujú svoje športové odvetvia voči svojej medzinárodnej športovej federácii. Športové zväzy sú partnermi štátnej správy v oblasti športovej reprezentácie SR a rozvoja športových odvetví.


Mimovládne športové organizácie so špeciálnym poslaním

Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralympijský výbor a Slovenská asociácia univerzitného športu sú športovými organizáciami so špeciálnym poslaním. Zodpovedanjú za reprezentáciu Slovenska na olympijských hrách, paralympijských hrách a na svetových univerziádach a akademických majstrovstvách sveta. Rovnako ako športové zväzy sú prirodzenými monopolnými organizáciami, nakoľko ako jediné na Slovensku sú členmi svojich medzinárodných organizácií - Medzinárodného olympijského výboru, Medzinárodného paralympijského výboru a Medzinárodnej federácie univerzitného športu. Sú partnerom štátnej správy v oblasti reprezentácie Slovenska na oficiálnych medzinárodných olympijských, paralympijských a univerzitných podujatiach.


Iné mimovládne športové organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou

Okrem športových zväzov a mimovládnych športových organizácií so špeciálnym poslaním pôsobí na Slovensku množstvo mimovládnych športových organizácií, ktoré si vytvárajú svoje profesné a strešné organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou. Tieto organizácie predovšetkých slúžia vlastným členom, vznikajú a zanikajú podľa ich potreby. Vzhľadom na ich vzájomnú konkurenciu a lobingovému poslaniu nie sú partnerom štátnej správy s výsadným postavením.