Grafická verzia

Financovania športu z iných verejných zdrojov

Register medailových ocenení

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku“).

Účelom zákona o príspevku je finančne zabezpečiť tých športovcov, ktorí ako športoví reprezentanti Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko – slovenskej federatívnej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej republiky alebo Slovenskej republiky získali:

a) medailové ocenenie na olympijských, paralympijských a deaflympijských hrách,

b) medailové ocenenie na majstrovstvách sveta v olympijskej športovej disciplíne,

c) titul majstra Európy v olympijskej športovej disciplíne.

Ak športovec získal viacero medailových ocenení, vzniká mu nárok len na jeden príspevok, a to v sume prislúchajúcej najvyššiemu medailovému oceneniu.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súlade s § 7 ods. 2 zákona o príspevku, vedie register medailových ocenení, do ktorého sa zapisuje meno, priezvisko, rodné číslo, druh medailového ocenenia a druh športového podujatia, na ktorom športovec získal medailové ocenenie. Ministerstvo následne poskytuje  platiteľovi príspevku, ktorým je Sociálna poisťovňa, údaje z registra medailových ocenení.

Register medailových ocenení bol spracovaný v spolupráci so športovými zväzmi. V súčasnosti je v ňom zapísaných 361 športovcov, ktorí podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o príspevku splnili podmienky nároku na príspevok. Nevylučujeme, že sa nájdu aj ďalší športovci, ktorí splnili zákonom stanovené podmienky a nie sú zatiaľ zapísaní v registri medailových ocenení. V spolupráci s príslušnými športovými zväzmi a so Sociálnou poisťovňou sme však pripravení takéto prípady individuálne riešiť.

Nárok na príspevok vzniká odo dňa podania písomnej žiadosti Sociálnej poisťovni a tlačivá na podanie žiadosti sú k dispozícii na ktorejkoľvek jej pobočke.

Kontaktná osoba pre register medailových ocenení:

Mgr. Martin Lehocký
odbor športu
telefón: 02/59 374 771
e-mail: martin.lehocky@minedu.sk