Grafická verzia

Legislatíva

(výber najdôležitejších právnych predpisov v oblasti športu)

Zákon č. 528/2010 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z.

Vyhlásenie predsedu NR SR č. 28/2009 Z. z. úplné znenie zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre

Vyhláška MŠ SR č. 542/2008 o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a pri nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca

Zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 462/2008 ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

Vyhláška MŠ SR č. 444/2008 o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe SR

Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oznámenie MZV SR č. 347/2007 Z.z. Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe (UNESCO)

Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov

Zákon č. 273/1996 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1994 Z.z.

Zákon č. 226/1994 Z.z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a SOV

Oznámenie MZV SR č. 295/1993 Z.z. Európsky dohovor o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch

Oznámenie MZV SR č. 262/1993 Z.z. Dohovor proti dopingu (Rada Európy)

Nariadenie vlády SR č.321/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov