Grafická verzia

Metodické pokyny, formuláre, vzory a informácie

Financovanie v roku 2016

UPOZORNENIE: Od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V krátkom čase zverejníme informácie v súlade s novou legislatívou.

2016-02-11 - Formulár k priebežnému čerpaniu a vyúčtovaniu dotácie poskytnutej v roku 2016

2015-10-30 - Propagácia MŠVVŠ SR na webovom sídle prijímateľa dotácie v oblasti športu v roku 2016 (usmernenie)

Financovanie v roku 2015

2015-12-29 - Vyúčtovanie dotácie 2015 (formulár - aktualizácia V2) + Doplnenie k Usmerneniu

2015-10-30 - Propagácia MŠVVŠ SR na webovom sídle prijímateľa dotácie v oblasti športu v roku 2015 (usmernenie)

2015-10-14 - IBAN formáty účtov ministerstva (informácia)

2015-10-14 - Avízo pre vratky (vzor)

2015-10-14 - Avízo pre výnosy (vzor)

2015-09-25 - Zákonné potvrdenia k žiadostiam o poskytnutie dotácie v oblasti športu (usmernenie k predkladaniu)

2015-06-21 - Informácia o prijímateľovi dotácie v roku 2015 (formulár a príklady)

2015-06-21 - Vyúčtovanie dotácie 2015 (formulár - aktualizácia V1) + Doplnenie k Usmerneniu

2014-11-14 - Štatút komisie na posudzovanie žiadostí

Financovanie v roku 2014

2015-02-03 - Vyúčtovanie dotácie 2014 (formulár - aktualizácia V3)

2014-11-24 - Vyúčtovanie dotácie 2014 (formulár - aktualizácia V2)

2014-11-10 - Informácia o prijímateľovi dotácie v roku 2014 (formulár a príklady)

2014-10-01 - Zákonné potvrdenia k žiadostiam o poskytnutie dotácie v oblasti športu (usmernenie k predkladaniu)

2014-06-16 - Vyúčtovanie dotácie 2014 (formulár - aktualizácia V1)

2014-06-01 - Propagácia MŠVVŠ SR na webovom sídle prijímateľa dotácie v oblasti športu v roku 2014 (usmernenie)

2014-06-01 - Avízo pre vratky (vzor)

2014-06-01 - Avízo pre výnosy (vzor)

2014-02-01 - IBAN formáty účtov ministerstva (informácia)

2014-01-01 - Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2014 (vzor)

Financovanie v roku 2013

Formulár "Správa o činnosti prijímateľa dotácie za rok 2013"

Usmernenie k vyúčtovaniu dotácií poskytnutých v roku 2013 (zverejnené dňa 26.6.2013)

UPOZORNENIE: Sumy na vyúčtovanie boli vo formulári upravené podľa skutočne poskytnutých dotácií v roku 2013 (odkaz "Aktualizácia databázy vo vyúčtovacom formulári V2").

Formulár "Správa o činnosti prijímateľa dotácie za rok 2012" (zverejnené dňa 3.4.2013)

Zákonné potvrdenia k žiadostiam

Podľa § 8a ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú subjekty verejnej správy povinné na požiadanie vydať potvrdenia uvedené v § 8a ods. 5 toho istého zákona bezplatne.

Ak žiadateľ predkladá žiadosti na základe viacerých zverejnených výziev, potvrdenia uvedené v § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží len prvýkrát ako originál. Ak žiadateľ požadované potvrdenia predložil v rámci niektorej zo zverejnených výziev, nie je potrebné tieto potvrdenia zaslať len v prípade, že bude zachovaná 3-mesačná platnosť príslušných potvrdení.

Usmernenie k umiestneniu loga MŠVVaŠ SR na stránke prijímateľa dotácie

(1) Vzor loga MŠVVaŠ SR je na adrese http://www.minedu.sk/3729-sk/logo-msvvas-sr. Je potrebné použiť farebnú verziu loga, ktoré má názov ministerstva kruhovo umiestnený okolo štátneho znaku.

(2) Logo má byť „klikateľné“, pričom po kliknutí na toto logo sa zobrazí register dotácií poskytovateľa v oblasti športu na adrese http://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2013/.

Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2013

Financovanie v roku 2012

Formulár "Správa o činnosti prijímateľa dotácie za rok 2012"
(zverejnené dňa 3.4.2013)

Usmernenie k vyúčtovaniu dotácií poskytnutých v roku 2012
(zverejnené dňa 3.1.2013)

Oznámenie spôsobu splnenia zmluvného záväzku
(zverejnené dňa 17.12.2012)

Týmto oznamujeme prijímateľom dotácie, že náležitosti, ktoré sa zaviazali zverejniť podľa Čl. IV ods. 7 až 9 zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2012, zverejňujú ich zaslaním na adresu ziadosti.sport@minedu.sk. Týmto zaslaním budeme považovať zmluvný záväzok podľa Čl. IV ods. 10 za splnený.

Predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Podľa § 11b ods. 3 zákona č. 528/2010 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. možno žiadateľovi poskytnúť dotáciu v oblasti športu len na základe písomnej žiadosti predloženej v súlade s výzvou. MŠVVŠ SR nemá zákonnú možnosť poskytnúť dotáciu žiadateľom, ktorí o ňu žiadajú mimo termínov výziev, alebo ktorí o ňu žiadajú na aktivity/činnosti/materiál, ktoré nie sú predmetom výzvy, alebo ktorí nie sú oprávnenými žiadateľmi uvedenými vo výzve, či iným spôsobom nespĺňajú zákonné podmienky poskytnutia dotácie. Všetky takéto žiadosti musí ministerstvo podľa platnej právnej úpravy bez možnosti správnej úvahy zamietnuť.

Usmernenie k umiestneniu loga MŠVVaŠ SR na stránke prijímateľa dotácie:

1. Vzor loga MŠVVaŠ SR je na adrese http://www.minedu.sk/3729-sk/logo-msvvas-sr. Je potrebné použiť farebnú verziu loga, ktoré má názov ministerstva kruhovo umiestnený okolo štátneho znaku.

2. Logo má byť „klikateľné“, pričom po kliknutí na toto logo sa zobrazí register dotácií poskytovateľa v oblasti športu na adrese http://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2012.

Usmernenie k vyúčtovaniu dotácií poskytnutých v roku 2012 na zabezpečenie činnosti COP:

USMERNENIE - PRÍLOHA 1 - PRÍLOHA 2

Zákonné potvrdenia k žiadostiam:

Podľa § 8a ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú subjekty verejnej správy povinné na požiadanie vydať potvrdenia uvedené v § 8a ods. 5 toho istého zákona bezplatne.

Ak žiadateľ predkladá žiadosti na základe viacerých zverejnených výziev, potvrdenia uvedené v § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží len prvýkrát ako originál. Ak žiadateľ požadované potvrdenia predložil v rámci niektorej zo zverejnených výziev, nie je potrebné tieto potvrdenia zaslať len v prípade, že bude zachovaná 3-mesačná platnosť príslušných potvrdení.

Financovanie v roku 2011

Pokyny k vyúčtovaniu dotácií poskytnutých v roku 2011
FORMULÁR - USMERNENIE

Pokyny k vyúčtovaniu dotácií poskytnutých na COP v roku 2011
USMERNENIE - PRÍLOHA 1 - PRÍLOHA 2

Financovanie v roku 2010

Usmernenie k vyúčtovaniu bežných transferov COP za rok 2010 - Príloha č. 1 (formulár) - Príloha č. 2 (formulár)

Usmernenie k vyúčtovaniu bežných transferov - Príloha č. 1 (formulár) - Príloha č. 2 (formulár)

Usmernenie k vyúčtovaniu kapitálových transferov - Príloha č. 1 (Formulár)

Usmernenie k použitiu bežných transferov

Usmernenie k použitiu bežných transferov pre COP

Usmernenie k použitiu kapitálových transferov

Tlačivo na upresnenie mzdových a režijných nákladov

Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie

Smernica č. 6/2008-RI z 10. apríla 2008 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. CD 2006-141/348-1:sekr. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministersta školstva Slovenskej republiky

Financovanie v roku 2009

Usmernenie k vyúčtovaniu dotácií poskytnutých v roku 2009 formou bežných transferov - Príloha č. 1 (formulár) - Príloha č. 2 (formulár)

Usmernenie k vyúčtovaniu kapitálových transferov - Príloha (formulár)

Usmernenie k vyúčtovaniu dotácií poskytnutých v roku 2009 formou bežných transferov na zabezpečenie činnosti COP - Príloha č. 1 (formulár) - Príloha č. 2 (formulár)

Usmernenie k použitiu bežných transferov na zabezpečenie činnosti COP