Grafická verzia

Miestna úroveň

Aktuálne možnosti podpory aktivít v oblasti telesnej kultúry a športu mestami a obcami sú zverejňované na webových sídlach miest a obcí, resp. na ich internetových stránkach, alebo iným hromadne dostupným spôsobom zverejnenia (napr. úradná tabuľa).