Grafická verzia

Financovanie športu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR financuje šport výlučne podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ministerstvo nemá zákonnú možnosť poskytnúť finančné prostriedky akejkoľvek fyzickej osobe, či právnickej osobe, ak táto nie je oprávnenou osobou na realizáciu niektorého zo zákonom stanoveného účelu. Znamená to, že akákoľvek žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre oblasť športu, ktorá nespĺňa zákonom alebo ministerstvom predpísané náležitosti, musí byť ministerstvom zamietnutá bez možnosti rozhodovania o nej.

Ministerstvo bude na tomto mieste v predstihu zverejňovať presné a záväzné informácie pre akékoľvek poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu ministerstva.

Okrem finančných prostriedkov ministerstva je oblasť športu financovaná z iných verejných zdrojov. Na tomto mieste podľa zákona zverejníme aj tieto zdroje.