Grafická verzia

"Občianske združenie Bonsai"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16317
IČO: 37964411
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Hviezdoslavova 1799/32, 95301 Zlaté Moravce, Slovenská republika
Webové sídlo: www.karate.sk
Adresa elektronickej pošty: karate@karate.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub karate (karate) Slovenský Zväz Karate bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016 1.1.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Mladý Peter Športový rozhodca, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Mladý Peter Tréner, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Mladý Peter Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 3 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 1

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.