Grafická verzia

UMB BIATHLON TEAM n. o.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16410
IČO: 52759989
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Sídlo: Národná 739/12, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Webové sídlo: www.slovak-ski.sk/evidencia/oddiely
Adresa elektronickej pošty: pavel@melicher.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK75 1111 0000 0015 9949 5007

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Melicher Pavel melicher@umbteam.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub biatlon (biatlon) Slovenský zväz biatlonu bez zmluvy / registrácia / člen 7.11.2019
Športový klub lyžovanie (bežecké lyžovanie) Slovenská lyžiarska asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 30.10.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kosztolányi Ondrej, Mgr. Tréner, biatlon (biatlon) zmluva o výkone činnosti športového odborníka 1.8.2019
Fusko Tomáš, Mgr. Tréner, biatlon (biatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 22.9.2016
Melicher Pavel, Mgr. Funkcionár bez zmluvy/registrácia/člen 30.10.2019
Počet činností príslušných FO: 3 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 3

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.