Grafická verzia

Benitim

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16544
IČO: 42180309
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Fláviovska 1672/43, 85110 Bratislava-Rusovce, Slovenská republika
Webové sídlo: https://benitim.sk/
Adresa elektronickej pošty: benitim@benitim.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: SK54 0200 0000 0029 7783 1851
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Čvapková Andrea andrea@benitim.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iná športová organizácia iný šport (nesúťažná všestranná pohybová príprava predškolákov a školákov) 30.6.2010

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Jakubcová Ema Iný športový odborník, iný šport (Pomoc pri športových tréningoch) dobrovoľník 26.9.2022
Petrov Stanislav Iný športový odborník, iný šport (Pomoc pri športových tréningoch) dobrovoľník 26.9.2022
Blahá Miriam Iný športový odborník, iný šport (Pomoc pri športových tréningoch) dobrovoľník 1.9.2022
Vidovenec Viktor Iný športový odborník, iný šport (Pomoc pri športových tréningoch) dobrovoľník 12.9.2022
Čvapková Katarína Iný športový odborník, iný šport (Pomoc pri športových tréningoch) dobrovoľník 16.8.2022
Kecskes Tomáš Iný športový odborník, iný šport (Pomoc pri športových tréningoch) dobrovoľník 8.8.2022
Ligačová Lucia Iný športový odborník, iný šport (Pomoc pri športových tréningoch) dobrovoľník 27.7.2022
Jaček Jan Iný športový odborník, iný šport (Pomoc pri športových tréningoch) dobrovoľník 20.7.2022
Sochuľáková Zuzana Iný športový odborník, iný šport (Pomoc pri športových tréningoch) dobrovoľník 17.6.2022
Hrdlička Jakub Iný športový odborník, iný šport (Pomoc pri športových tréningoch) dobrovoľník 18.6.2022
Počet činností príslušných FO: 62 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 59

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.