Grafická verzia

"ŠK Karate Nová Baňa"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16629
IČO: 35993740
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 96801 Nová Baňa, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: saly@mistro.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový zväz karate 16.9.1996
Športový klub karate (karate) Slovenská federácia karate a bojových umení bez zmluvy / registrácia / člen 15.11.2015

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.