Grafická verzia

BAJKSLAVA

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 18168
IČO: 52702219
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Poľná 2614/23, 81108 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: euhliarikova@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK39 8330 0000 0028 0173 3035

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Uhliariková Eva euhliarikova@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iná športová organizácia iný šport (podpora amatérskeho športu) 21.10.2019
Športový klub cyklistika Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy / registrácia / člen 1.8.2022 31.12.2022

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Uhliariková Eva, JUDr. Ing. Funkcionár dobrovoľník 21.10.2019
Počet činností príslušných FO: 1 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 1

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.