Grafická verzia

Užák Matúš, Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 197654
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: matus11@hotmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Kontrolór Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz dobrovoľník 29.12.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 6.5.2019
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 6.5.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Kontrolór 29.7.2017

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.