Grafická verzia

Reisenauer Róbert

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 288132
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: bcrtjma@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, box (box) Slovenská boxerská federácia bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Tréner, box (box) "Boxing club - Robotnícka telovýchovná jednota" bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.1.2018
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 1.1.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner box 16.10.2010
Tréner box 11.6.2017

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.