Grafická verzia

Majling Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 467461
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: mato.majling@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, skialpinizmus (skialpinizmus) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 30.7.2020
Iný športový odborník, iný šport (všeobecná športová príprava) Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. dobrovoľník 2.9.2021 30.6.2024

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 25.9.2019
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 30.9.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník iný šport (všeobecná športová príprava) 9.9.2019
Inštruktor skialpinizmus (skialpinizmus) 8.12.2019

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.