Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

ŠK ORLÍK SLIAČ

Východoslovenská energetika a.s.

20200930-340-378

15.12.2020

30.9.2021

340,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný použije sponzorské len na nákup technického a športového vybavenie. Sponzorovaný nepoužije obchodné meno Sponzora spôsobom, ktorý je znevažujúci alebo škodlivý pre záujmy Sponzora. Sponzorovaný súhlasí s prezentáciou Sponzora a zaväzuje sa každú konkrétnu prezentáciu Sponzora uskutočniť len na základe podkladov dodaných Sponzorom po odsúhlasení finálnej vizualizácie Sponzorom. V prípade záujmu Sponzora, Sponzorovaný poskytne Sponzorovi aspoň 5 reprezentatívnych fotografií Sponzorovaného alebo sa zúčastní fotografovania/výroby video materiálu organizovaného Sponzorom, ktoré nebude trvať neprimerane dlho, a týmto mu udeľuje právo na použitie fotografií/video materiálu Sponzorovaného pre účely realizácie marketingového plánu Sponzora a vyhlasuje, že Sponzor použitím fotografií/video materiálu neporuší práva tretích osôb. Sponzorovaný udeľuje Sponzorovi právo vyhotovovať vlastné komunikačné výstupy týkajúce sa alebo odkazujúce na spoluprácu so Sponzorovaným s použitím obsahu súvisiaceho so Sponzorom. Uvedené komunikačné výstupy budú vyhotovené Sponzorom, s aktívnou spoluúčasťou Sponzorovaného s prihliadnutím na jeho časové možnosti. Voči Sponzorovanému nie je vedený výkon rozhodnutia (exekúcia). Neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu. Dodržiava povinnosti a plné rozhodnutia a opatrenia prijaté Antidopingovou agentúrou SR ako aj Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA), vrátane Svetového antidopingového kódexu WADA. Žiadna osoba konajúca v mene Sponzorovaného nie je dôvodne podozrivá zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu alebo trestného činu uvedeného v § 7 ods. 2 Zákona a pod. Sponzorovaný sa prijatím sponzorského a plnením povinností založených touto Zmluvou nedopustí porušenia žiadnej svojej povinnosti.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2801809212

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Účel poskytnutia sponzorského: Nákup technického a športového vybavenia. Rozsah sponzorského: 340,00 EUR jednorázovo použité na nákup technického a športového vybavenia. Časový rozvrh poskytnutia: Jednorazového plnenie viazané na použitie do konca septembra 2021 Spôsob poskytnutia: Prevod na transparentný bankový účet. Spôsob použitia: finančné prostriedky budú použité na nákup technického a športového vybavenia Finančné 340,00 eur 340,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
ŠK ORLÍK SLIAČ.pdf Zmluva o sponzorstve v športe

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie