Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Slovenská golfová asociácia

Media RTVS, s. r. o.

1.4.2019

31.12.2019

28 320,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

3.2.1. doručiť do Media RTVS podklady potrebné pre zhotovenie mediaplánu na reklamné vysielanie na programových službách RTVS – Rádio Slovensko a TV Jednotka. 3.2.2. doručiť televízny reklamný spot v max. dĺžke 30 sekúnd elektronicky nahraný STEREO vo formáte 16:9 v HD kvalite a doručiť v e-mailovej forme rozhlasový reklamný spot v max. dĺžke 30 sekúnd (v zmysle technických podmienok Media RTVS určených pre zaradenie komerčných prvkov do vysielania platných pre rok 2019) minimálne tri pracovné dni pred prvým plánovaným vysielaním do Media RTVS. Obsah tohto reklamného spotu bude bezprostredne súvisieť s golfovými turnajmi a aktivitami Slovenskej golfovej asociácie. Dodaný spot musí byť v zodpovedajúcej kvalite reklamného vysielania RTVS a v súlade s platnou legislatívou. Slovenská golfová asociácia zodpovedá za zabezpečenie súhlasov autorov a interpretov k použitiu a uverejneniu autorských diel k účelom podľa tejto zmluvy a taktiež za vysporiadanie s tým súvisiacich finančných nárokov. 3.2.3. zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodania reklamného spotu v požadovanej kvalite a v termíne určenom v bode 3.2.2., nenesie Media RTVS zodpovednosť za jeho neodvysielanie. 3.2.4. zabezpečiť pre Mediu RTVS uverejnenie loga RTVS v pozícii mediálneho partnera na propagačných materiáloch súvisiacich s majstrovskými podujatiami (roll-up, mediálne prezentácie a internetová stránka www.skga.sk). 3.2.5. poskytnúť pre Mediu RTVS právo na spravodajstvo z turnajov Slovenskej golfovej asociácie. 3.2.6. reklamné plnenie poskytnúť od 01.04.2019 – 31.12.2019.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
5.1.1. Cena služieb, ktoré Media RTVS na základe tejto zmluvy formou poskytnutia reklamného priestoru v zmysle Čl. III., bod 3.1.1., písmeno a) tejto zmluvy na rozhlasovej programovej službe RTVS – Rádio Slovensko pre Slovenskú golfovú asociáciu poskytne, je stanovená vo výške maximálne 70.000,- € (sedemdesiattisíc Eur) bez DPH podľa aktuálneho Cenníka predaja reklamného vysielania rozhlasových programových služieb RTVS. Media RTVS sa zaväzuje poskytnúť pre Slovenskú golfovú asociáciu na plnenie zľavu vo výške 90% z cenníkových cien. Hodnota plnenia Medie RTVS po poskytnutí zľavy vo výške 90% je 7.000,- € (sedemtisíc Eur) bez DPH. K tejto sume bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. 5.1.2. Na základe dohody zmluvných strán celková hodnota plnenia Medie RTVS formou poskytnutia reklamného priestoru na televíznych programových službách RTVS – JEDNOTKA v zmysle Čl. III, bod 3.1.1, písmeno b) je stanovená vo výške 166.000,- € (jednostošesťdesiatšesťtisíc Eur) bez DPH podľa aktuálneho Cenníka predaja reklamných produktov televízií RTVS. Media RTVS sa zaväzuje poskytnúť klientovi na plnenie zľavu vo výške 90% z cenníkových cien. Hodnota plnenia Media RTVS po poskytnutí zľavy vo výške 90% je 16.600,- € (šestnásťtisícšesťsto Eur) bez DPH. K tejto sume bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Finančné 28 320,00 eur 28 320,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie