Grafická verzia

"Slovenský kord"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11679
IČO: 30799309
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Agátová 468/9, 90045 Malinovo, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.slovak-fencing.sk/
Adresa elektronickej pošty: zoltan.farkas©strabag.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub šerm (šerm) Slovenský šermiarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 16.12.2005

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
SZABÓ Karol Amatérsky športovec, šerm (šerm) bez zmluvy/registrácia/člen 23.10.2012
Počet činností príslušných FO: 1 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 1

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.