Grafická verzia

1. SC Malacky

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12753
IČO: 30858119
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Slovenská 2165/17, 90101 Malacky, Slovenská republika
Webové sídlo: www.1scmalacky.sk
Adresa elektronickej pošty: 1scmalacky@szfb.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK36 1111 0000 0014 6076 3011
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
DIVINSKÝ Oto divinsky@1scmalacky.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub florbal Slovenský zväz florbalu 17.7.2010
Športový klub florbal (florbal) Slovenský zväz florbalu bez zmluvy / registrácia / člen 17.7.2010

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
DIVINSKÝ Oto Funkcionár, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2023 30.6.2024
PERNECKÝ Adrian Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.4.2024 30.6.2024
ŠULC Oliver Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.2.2024 30.6.2024
ŠIŠOLÁK Jakub Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.2.2024 30.6.2024
ŠIŠOLÁK Oliver Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2024 30.6.2024
HALAJ Michal Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.2.2024 30.6.2024
KOVÁR Šimon Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.2.2024 30.6.2024
KURINA Adam Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.2.2024 30.6.2024
JÁNOŠ Dávid Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.2.2024 30.6.2024
Ďuriš Peter Funkcionár, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2023 30.6.2024
Počet činností príslušných FO: 167 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 160

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.