Grafická verzia

YACHT CLUB - ORAVA

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12372
IČO: 42352142
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: SNP 589/25, 02901 Námestovo, Slovenská republika
Webové sídlo: NULL
Adresa elektronickej pošty: Vladimir.bencek@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK91 1100 0000 0026 1723 5212
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK91 1100 0000 0026 1723 5212

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub jachting (okruhový jachting) Slovenský zväz jachtingu bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Benček Vladimír Športový rozhodca, jachting (okruhový jachting) dobrovoľník 1.1.2011
Cubinek Maroš Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Jurkuľáková Tamara Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
STROKOVÁ Jaroslava Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Reháneková Alexandra Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Tarčáková Lenka Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
STROKOVÁ Miroslava Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
STROKA Michal Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Gluchová Emma Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
SKOČÍK Samuel Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Počet činností príslušných FO: 19 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 17

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.